academia.cat  
Fer-se soci !

Beques d’estada a l’estranger

Termini: 01/10/2023
Dotació: 2 de 4.500€
Bases

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

OBJECTIUS

 

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca les Beques d’ESTADA a l’ESTRANGER 2023, que té com a objectiu finançar estades curtes de fins a 3 mesos per a intercanvi de coneixements i experiències dels socis/es d’aquesta, en hospitals i centres de treball d’arreu d’Espanya o de l’estranger i sempre relacionades amb l’àmbit de les Malalties Infeccioses o la Microbiologia Clínica.

 

La dotació econòmica d’aquest any serà de 9.000€ (4.500€ per una candidatura d’infectologia i 4.500€ per una de microbiologia clínica).

 

 

REQUISITS

 • Ser soci de la SCMIMC amb un mínim d'un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
 • Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic i estar en estadi pre-doctoral o que faci un màxim de 3 anys des de  la lectura de la tesi doctoral.
 • La sol·licitud és per a projectes o estades fora del territori espanyol.
 • Aquestes beques són incompatibles amb beques personals de valor  anual superior a 20,000 euros.
 • En el moment de presentar-se cal una carta d’acceptació del centre receptor i una carta del mateix centre conforme el projecte s’ha dut a terme (al termini de l’estada).
 • El pagament en dues fases (80% a l’entrega de la beca i 20% a la tornada quan es presenti l’informe).

 

 

SOL.LICITUD I DOCUMENTACIO REQUERIDA

Els sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent:

 • Sol·licitud, on s’especifiquen les dades d'afiliació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament de l’estada i la durada de la mateixa.
 • Compromís escrit de la persona especialista que avala el sol·licitant o i del grup acceptor del servei / centre on es realitzarà el projecte.
 • Memòria del projecte a realitzar, que ha d'incloure un breu resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte (màxim 2 pàgines).
 • Currículum abreujat del sol·licitant.
 • Declaració d'ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània.

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu electrònic. La concessió de la beca es durà a terme durant les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses Microbiologia Clínica

 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

El finançament del projecte serà màxim de 4.500€ cadascuna euros i estarà destinat exclusivament a l’investigador, pel desenvolupament del projecte. Pot cobrir només despeses de viatge i allotjament. Europa: max. €1.300/mes i USA o resta del món: max. €1.500/mes.

 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ

El jurat estarà composat per cinc persones: tres membres de la Junta Directiva de la SCMIMC i dos socis de la mateixa Societat, sempre que cap d’aquestes persones tingui conflicte d’interessos. Entre aquestes cinc persones nomenaran un President del tribunal. El veredicte es considerarà com a inapel·lable i la beca podrà ser declarada deserta.

 

COMPROMISOS

El becari es compromet a:

 • Desenvolupar el projecte amb una durada mínima d’un mes i màxima de tres.
 • Iniciar el projecte, un cop concedida la beca, no més enllà del 15 de gener de l'any següent a la concessió de la mateixa. En el cas d'un resident que acabi el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca, el projecte s’iniciarà a la finalització de la residencia. En circumstàncies especials i mitjançant autorització prèvia es podrà retardar l'inici del mateix.
 • Presentar els resultats durant les Jornades de la SCMIMC de l'any següent a la finalització de la beca.
 • A totes les comunicacions a congressos o publicacions científiques derivades del projecte, s’hi haurà de fer constar a la SCMIMC

 

 

Els sol·licitants accepten les bases d’aquesta convocatòria i es comprometen a facilitar a la Secretaria de la SCMIMC un informe final del projecte en un període no superior als tres mesos subsegüents a la finalització del mateix.

 

 

 

La sol·licitud degudament signada es presentarà a la Secretaria Tècnica, via correu electrònic, a xaviernieves@academia.cat. La secretaria de la SCMIMC comunicarà la recepció de la sol·licitud, en el termini d’una setmana.