academia.cat  
Fer-se soci !

Beca SCMIMC- ViiV

Termini: 01/10/2023
Dotació: 18.000€
Bases

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC)

Laboratoris ViiV Healthcare

Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2023

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) amb el recolzament econòmic dels laboratoris  ViiV Healthcare ofereixen un projecte d’investigació en VIH.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
 

OBJETIUS
La convocatòria te com a principal objectiu finançar projectes sobre VIH que produeixin una important repercussió en salut i siguin capaços de modificar la pràctica clínica.

CARACTERÍSTIQUES

La convocatòria posseeix les següents característiques:
• Periodicitat biennal.
• Dirigida a investigadors joves amb l’objectiu d’augmentar la massa d’investigadors principals (IP) de la Societat.
• Els projectes es realitzaran en un màxim de 2 anys. En acabar el termini hauran de presentar-se a les Jornades de la Societat.

• En cap cas el finançament de la beca anirà destinada a projectes científics relatius a productes, medicaments o vacunes de ViiV HC o estudis i assajos clínics promoguts per tercers.

REQUISITS
• Ser soci/a de la SCMIMC amb un mínim d’un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
• Tenir una titulació universitària en l’àmbit biomèdic que no sobrepassi els 10 anys d’antiguitat. En el cas d’un resident, aquest ha d’acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l’any de concessió de la beca.
• El projecte s’ha d’efectuar en un centre català, essent la duració mínima del projecte d’un any i màxima de dos.
• El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.

• El sol·licitant haurà d’acreditar mitjançant un document, la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte.
• El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d’altres beques o subvencions públiques o privades. En el cas de disposar d’un sou que impliqui una relació laboral o estatutària, s’haurà de comunicar en el moment de sol·licitud de la beca, especificant la remuneració anual que, en cap cas, podrà superar els 24.000€.

 

 

 


 
 
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació:
• Sol·licitud on s’especificaran les dades de filiació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la duració d’aquest (document 1).
• Compromís escrit de la persona especialista que avala la sol·licitant o, en el seu defecte, del representant del servei/centre on es realitzarà el projecte (document 2).
• Memòria del projecte a realitzar, la qual ha d’incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte (document 3).
• Currículum abreviat del sol·licitant (document 4).
• Declaració d’ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània. (document 5).
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per a la presentació de sol·licituds s’indicarà al web de la SCMIMC. La concessió de la beca es durà a terme durant les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínic que es celebraran durant el mes d’octubre de 2023.
 

DOTACIÓ ECONÒMICA
El finançament del projecte serà de 18.000€.
 

COMISSIÓ D’EVALUACIÓ
El jurat estarà  configurat per cinc persones: tres membres de la Junta Directiva de la SCMIMC i dos socis/es de GESIDA, sempre que cap d’aquestes persones tingui conflicte d’interessos. Ente aquestes cinc persones anomenaran un President de la Comissió. El veredicte es considerarà com a inapel·lable i la beca podrà ser declarada com a deserta.
 

COMPROMISOS
El becari es compromet a:
• Desenvolupar el projecte amb una duració mínima d’un any.
• Iniciar el projecte un cop concedida la beca, no més enllà del 15 de gener de l’any següent a la concessió de la mateixa. En circumstàncies especials, i mitjançant autorització prèvia, es podrà endarrerir l’inici del projecte.
• Presentar els resultats durant les Jornades de la SCMIMC de l’any següent a la finalització de la beca.
• En totes les comunicacions a congressos o publicacions científiques derivades del projecte, s’haurà de fer constar a la SCMIMC.
 

Els sol·licitants accepten les bases d’aquesta convocatòria i es comprometen a facilitar a la Secretaría de la SCMIMC un informe final del projecte en un període no superior a tres mesos següents a la finalització d’aquest.

 

La sol·licitud es presentarà degudament signada.